My Cart 0
My Cart 0

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТ bdsa.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БДСА” ООД, ЕИК: 205964175, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлежков бл.91 ет.9 ап.33,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия БДСА (Българска дропшип академия) – Професионални Бизнес Обучения по Онлайн търговия, Дигитален Маркетинг и Личностно развитие, наричана по-долу „bdsa.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика:\”БДСА” ООД\
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлежков бл.91 ет.9 ап.33
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлежков бл.91 ет.9 ап.33
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], телефон 0879382963
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205964175
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.\”Славейков\” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. bdsa.bg e платформа за електронна търговия на обучителни курсове, достъпна на адрес в Интернет bdsa.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да закупуват предлаганите от Доставчика в платформата стоки/курсове/услуги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките/курсовете, техните характеристики, цени и условия за доставка/достъп;
 3. Да закупуват стоките/курсовете/услугите, предлагани в платформата bdsa.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със закупените продукти в платформата bdsa.bg чрез електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки/курсове, предлагани от Доставчика в платформата bdsa.bg;
 6. Да получат достъп до обучителната платформа в зависимост от пакета, който са закупили от Доставчика bdsa.bg;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата bdsa.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата bdsa.bg организира доставянето на стоките/курсовете и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) След покупко-продажбата на на продукт, Доставчикът в платформата bdsa.bg се задължава да организира даването на достъп на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки/курсове. 

(2) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата bdsa.bg възнаграждение за доставените стоки/курсове/услуги съгласно условията, определени в платформата bdsa.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата bdsa.bg

(3) Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на покупко-продажбата. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата bdsa.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с покупко-продажбата могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА bdsa.bg

Чл. 7. (1) Всеки потребител има достъп до обученията чрез потребителски профил. Потребителския профил се създава при регистриране в сайта и се ползва от потребителя за достъп до видео уроците в сайта bdsa.bg. За да използва bdsa.bg за покупко-продажбата на стоки/курсове/услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име, парола, телефон и електронна поща за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата bdsa.bg, съобразно посочената в него процедура. 

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона \”Поръчай\” или \”Завърши поръчка\”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват покупко-продажба ни взаимоотношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата bdsa.bg, за покупко-продажба на предлаганите от платформата bdsa.bg стоки/курсове/услуги.

Чл. 9. Ползвателите извършват покупко-продажба на стоките/курсовете/услугите в платформата bdsa.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата bdsa.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата bdsa.bg стоки/курсове/услуги и добавянето им към списък със стоки/курсове/услуги за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните за покупко-продажба или при регистрацията в bdsa.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата bdsa.bg са определени в профила на всяка стока в платформата bdsa.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата bdsa.bg в профила на всяка стока в платформата bdsa.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата bdsa.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане и доставка се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата bdsa.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата bdsa.bg преди покупко-продажбата.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата bdsa.bg или електронна поща.

Чл. 12. (1) плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Потребителят има право на отказ от покупко-продажбата до 1 ден след направено плащане. 

(2) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение. 

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от покупко-продажбата като отправи писмено изявление до Доставчика чрез контактната форма на сайта. 

(8) Когато доставчикът в платформата bdsa.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при покупко-продажбата с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата bdsa.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата bdsa.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата bdsa.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата bdsa.bg не може да изпълни покупко-продажбата поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА

Чл. 15. (1) Доставчикът в платформата bdsa.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя сам или от съответен куриер в определения при покупко-продажбата срок. Когато това се отнася до онлайн продукти, достъп се дава до 3 календарни дни. 

Чл. 16. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата bdsa.bg

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата bdsa.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 17. Доставчикът в платформата bdsa.bg се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 18. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни. 

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата bdsa.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата bdsa.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата bdsa.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата bdsa.bg  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата bdsa.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата bdsa.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата bdsa.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата bdsa.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата bdsa.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата bdsa.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата bdsa.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://bdsa.bg

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по тези общи условия, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на bdsa.bg и покупко-продажбата с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата bdsa.bg

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата bdsa.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на покупко-продажбата и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях, освен ако няма изричното позволение на една от страните. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в сайта на Доставчика bdsa.bg, са търговски марки или са защитени от авторското право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува като нарушение на авторските права на bdsa.bg.

(4) Ползвателят и Доставчикът се задължават да не правят публично достояние обучителното съдържание от платформата и да не злоупотребяват с авторските права на двете страни. За публично достояние може да се смята публикуването на обучителното съдържание от платформата в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(5) При констатиране на нарушение на авторските права, bdsa.bg има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителски профил, да не допуска ползването на курсове.

(6) Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент. При засичане, че два потребителя ползват един профил за достъп до уроците, Доставчикът има право да затвори потребителския профил на клиента.

Чл. 28. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези общи условия, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на bdsa.bg.

 

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Декларирам, че съм съгласен/на “БДСА” ООД да съхранява и обработва личните ми данни, а именно две имена, телефон и имейл адрес, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни във връзка с осъществяване на направена от мен онлайн поръчка от платформата на електронния магазин bdsa.bg, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на “БДСА”ООД.

Запознат/а съм с:
– Целта и средствата за обработка на личните ми данни.
– Доброволният характер на предоставянето на данните.
– Правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни.

Съгласието си предоставям за периода от 5 години. Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя в контактната форма на bdsa.bg, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата на последна корекция: 5.08.2020 г.